Voorwaarden & Bepalingen
1. Achtergrond
(a) OSW Netherlands B.V. (OSW) is leverancier en distributeur van zonne-energieproducten en aanverwante diensten binnen Nederland via een gezamenlijk digitaal platform dat toegankelijk is via haar website.
(b) Door zich voor een online account bij OSW(Account) te registreren, een order voor Producten of Diensten te plaatsen en/of anderszins toegang te krijgen tot de Website, bevestigt u dat u de navolgende verkoopvoorwaarden (Voorwaarden) hebt gelezen en begrepen.
(c) U erkent en stemt ermee in dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met en leveringen door OSW. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door OSW zijn aanvaard. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt, dient u zich te onthouden van het gebruik van de Website en van de aankoop van Producten. Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van u of van derden zijn niet van toepassing en worden door OSW uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
(d) In het geval van een afwijking tussen de Nederlandstalige en de Engelstalige versie van de Voorwaarden, zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.
(e) Begrippen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals uiteengezet in artikel 15 (Definities).
2. Levering producten
Dit artikel 2 is van toepassing wanneer u via onze Website of op enige andere wijze Producten bij ons bestelt.
2.1 Inkooporders
(a) Door een order voor Producten op de Website te plaatsen of op andere wijze een order te plaatsen bij OSW(Kooporder) doet u een aanbod om een overeenkomst aan te gaan om het/de Product(en) in die order te kopen.
(b) Wij zullen er te allen tijde naar streven dat de voorraadopgaven op onze Website up-to-date zijn. Er kunnen echter tekorten optreden bij onze leveranciers of anderszins en daarom zijn alle op de Website vermelde artikelen onder voorbehoud van beschikbaarheid.
(c) Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de in de Kooporder vermelde Producten juist zijn en OSW is niet verantwoordelijk voor onjuist bestelde Producten.
(d) Wij zijn niet verplicht om een order te accepteren. Kooporders worden niet geacht door ons te zijn aanvaard totdat wij de aanvaarding van uw order via een verkooporder hebben bevestigd (Verkooporder).
(e) U mag een Kooporder niet wijzigen of annuleren zodra deze door ons is aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Prijzen
(a) De in de Verkooporder vermelde prijs van de Producten is gebaseerd op de actuele prijs die door onze leveranciers wordt opgegeven op het moment dat uw Verkooporder wordt gegenereerd.
(b) Wij behouden ons het recht voor om de prijs voor de Producten die het voorwerp zijn van een Verkooporder te allen tijde te herzien vóór de verzending van de Producten vanuit ons magazijn. Wij zullen de prijs alleen herzien als gevolg van een wijziging in de prijs van goederen die door onze leveranciers worden geleverd of als gevolg van markt- en valutawijzigingen waarover wij geen controle hebben. De uiteindelijke prijs van de Producten wordt vermeld in onze factuur die wordt verstrekt op het moment van verzending van de Producten aan u vanuit ons magazijn.
(c) U dient alle facturen te controleren en OSW onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele fouten of omissies. Bij gebreke van een kennisgeving van u binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dat er fouten of omissies op de factuur staan, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Prijzen en betalingen worden verwerkt in euro's, tenzij anders aangegeven.
(d) Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen vermeld in een Verkooporder of anderszins op de Website prijzen Ex Works (Incoterms 2020) en exclusief omzetbelasting (btw), transportkosten, verzekeringen, in- en uitvoerheffingen, eventuele andere heffingen van overheidswege in enig land en alle andere bijkomende kosten.
(e) U bent verantwoordelijk voor invoer- en andere heffingen die in rekening worden gebracht met betrekking tot de verkoop en invoer van de Producten in het land waar u bent gevestigd of waar de Producten worden geleverd.
(f) Wij behouden ons het recht voor de op de Website weergegeven prijzen zonder kennisgeving aan u te wijzigen.
2.3 Betaling
(a) Betaling dient te geschieden op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur.
(b) In alle andere omstandigheden (ook wanneer er geen datum op een factuur is vermeld), dient u voor alle Producten te betalen bij of vóór levering of afhaling.
(c) Als uw betaling om welke reden dan ook wordt geannuleerd of teruggedraaid, dient u die betaling onmiddellijk opnieuw te verrichten.
(d) Wij behouden ons het recht voor om Producten niet aan u vrij te geven totdat alle Producten in vrij beschikbare gelden zijn betaald.
(e) Wij kunnen voorafgaand aan de levering of afhaling een bewijs van betaling verlangen.
(f) Alle betalingen dienen door u te worden gedaan zonder opschorting en verrekening.
(g) Wij behouden ons het recht voor om creditcardtoeslagen in rekening te brengen in geval van betalingen met behulp van een creditcard, betaalkaart of klantenpas (waaronder Visa, MasterCard of American Express).
(h) Indien u facturen niet uiterlijk op de vervaldag betaalt, bent u van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Onverminderd alle andere rechten van OSW op grond van deze Voorwaarden of anderszins, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen, heeft OSW het recht om:
(i) uw Verkooporder beëindigen; of
(ii) haar vordering ter incasso uit handen geven; de buitengerechtelijke incassokosten komen voor uw rekening en bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW met een minimum van EUR 300 exclusief BTW voor iedere factuur.
(i) Wij zijn te allen tijde gerechtigd van u te verlangen dat u aanvaardbare zekerheid stelt, voordat wij verplicht zijn tot levering van de Producten over te gaan.
2.4 Levering van Producten
(a) Indien u ervoor kiest dat de Producten worden geleverd op een locatie buiten ons magazijn, zijn de kosten van levering zoals vermeld op onze verkooporder, of zoals op de factuur vermeld. Wij zullen ons redelijke inspanningen getroosten om de Producten binnen de geschatte leveringstermijn aan het door u opgegeven adres te leveren, hoewel de verzendtijden afhankelijk van de locatie kunnen verschillen en er vertragingen kunnen optreden wanneer Producten niet op voorraad zijn.
(b) U erkent en aanvaardt dat een geschatte leverings- of aanvoertijd van door OSW geleverde Producten uitsluitend een schatting is. Waar mogelijk zullen wij redelijke commerciële inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen indien wij kennis krijgen van een vertraging bij de levering van de Producten, en u een nieuwe geschatte datum en tijdstip van levering geven.
(c) Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of andere schade die voortvloeit uit niet-tijdige levering.
(d) U aanvaardt dat wij goederen in gedeelten kunnen leveren en betaling in overeenstemming met deze Voorwaarden voor elk afzonderlijk gedeelte kunnen verlangen.
(e) Indien u verzoekt om levering van de Producten op een onbeheerde locatie, of dat deze buiten worden achtergelaten of buiten het bedrijfsterrein van OSW worden achtergelaten ter afhaling, erkent u dat OSW de Producten uitsluitend voor uw risico zal leveren.
(f) Indien wij vanwege uw afwezigheid of andere tekortkoming aan uw kant niet in staat zijn de levering binnen het overeengekomen tijdschema af te ronden, bent u aansprakelijk voor alle heffingen en kosten, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, die voor opslag, transport en herlevering.
(g) Indien u de levering onafhankelijk van OSW organiseert, is OSW niet aansprakelijk voor niet-levering, niet-tijdige levering, verlies of beschadiging van de Producten tijdens het vervoer. Indien u met OSW overeenkomt dat u de Producten rechtstreeks bij het magazijn van OSW komt afhalen, dient u OSW daarvan 3 kantooruren vóór de overeengekomen afhaaltijd op de dag van de afhaling in kennis te stellen. Voor het afhalen dient een betaalbewijs aan OSW te worden getoond.
(h) U dient de Producten onmiddellijk na levering te inspecteren en OSW binnen 24 uur na de datum van inspectie schriftelijk gedetailleerd in kennis te stellen van elke bewering dat de geleverde Producten niet in overeenstemming zijn met de Kooporder. Indien u binnen deze termijn van 24 uur geen kennisgeving doet, worden de Producten, voor zover wettelijk toegestaan, geacht door u te zijn aanvaard en dient u de Producten te betalen overeenkomstig deze Voorwaarden.
2.5 Schade tijdens vervoer
(a) Indien in afwijking van artikel 2.11(c) is overeengekomen dat OSW verantwoordelijk is voor het vervoer van de Producten en u van mening bent dat Producten tijdens het vervoer beschadigd zijn, dient u binnen 5 dagen na ontvangst van de Producten persoonlijk, telefonisch of per e-mail een verzoek in te dienen bij OSW tot vervanging van de beschadigde Producten (Vervangingsverzoek).
(b) Het Vervangingsverzoek dient de gegevens van de betreffende Producten te bevatten (waaronder het serienummer van het Product), een gedetailleerde omschrijving van de schade, foto's van de schade, een rapport van een elektricien als er geen zichtbare schade is en/of ander bewijs dat kan onderbouwen dat de schade zich tijdens het vervoer heeft voorgedaan.
(c) Indien OSW bij inspectie van het bewijs in het Vervangingsverzoek ermee instemt dat de Producten tijdens het vervoer zijn beschadigd, kan OSW een vervanging van de beschadigde Producten uitgeven.
2.6 Opslag
OSW kan, geheel naar eigen inzicht, akkoord gaan met uw schriftelijke verzoek om Producten voor u op te slaan. U stemt ermee in dat Producten die voor u in het magazijn van OSW zijn opgeslagen uitsluitend voor uw eigen risico worden opgeslagen en dat OSW niet aansprakelijk is voor schade of verlies veroorzaakt aan de Producten terwijl deze in het magazijn van OSW zijn opgeslagen. OSW berekent kosten voor het opslaan van de goederen.
2.7 Risico; eigendomsvoorbehoud
(a) Het risico van de Producten gaat op u over bij verzending van de Producten uit het magazijn van OSW, of wanneer u de Producten rechtstreeks bij het magazijn van OSW afhaalt.
(b) Wij behouden ons de eigendom van de Producten voor tot wij de volledige betaling voor de Producten hebben ontvangen. U bent verplicht de Producten die belast zijn met het eigendomsvoorbehoud van OSW gescheiden te houden van andere goederen, deze als een goed huisvader te behandelen en adequaat verzekerd te houden tegen brand, waterschade en diefstal. OSW is te allen tijde gerechtigd de Producten die eigendom zijn van OSW af te halen en u dient OSW of de door OSW aangewezen persoon toe te staan alle terreinen en gebouwen die haar eigendom zijn of die zij huurt te betreden teneinde haar rechten uit te oefenen die verband houden met het eigendomsvoorbehoud van OSW.
2.8 Productspecificaties
(a) OSW streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de beschrijvingen en specificaties met betrekking tot de Producten op zijn Website of die anderszins aan u worden verstrekt, juist zijn. U erkent echter dat foto's, tekeningen, illustraties, gewichten, afmetingen en andere bijzonderheden behorende bij, geassocieerd met of gegeven in een offerte, beschrijvende literatuur of een catalogus zijn gebaseerd op door fabrikanten en leveranciers verstrekte informatie en OSW garandeert niet dat die beschrijvingen en specificaties juist zijn of vrij zijn van fouten of omissies. OSW behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving alle noodzakelijke correcties aan te brengen in de beschrijvingen of specificaties van Producten.
(b) Alle door OSW of haar leveranciers en fabrikanten verstrekte prestatiegegevens zijn slechts een schatting en OSW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet voldoen van de Producten aan dergelijke prestatiegegevens.
2.9 Naleving van regels
U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om alle Producten vóór gebruik, verkoop of toepassing te controleren en te testen op naleving van alle relevante toepasselijke normen en regelgevende instanties. U dient de Producten te gebruiken of toe te passen in overeenstemming met alle toepasselijke normen, voorschriften en richtlijnen, alle aanbevelingen en aanwijzingen van de fabrikant en goede handelspraktijken.
2.10 Fabrieksgarantie
(a) Voor alle door OSW verkochte Producten kunnen standaard garantieperiodes gelden die door de fabrikant worden aangeboden zoals vermeld op het serienummer van het Product, in de handleiding van het Product of anderszins op de Website.
(b) Indien een gebrekkig Product afkomstig is van een fabrikant die aftersales en garantieondersteuning in Nederland aanbiedt, zal OSW geen vervanging van het gebrekkige Product verstrekken en u in plaats daarvan doorverwijzen naar de fabrikant.
2.11 Restitutie en retourzending
(a) Indien u om welke reden dan ook niet helemaal tevreden bent over uw aankoop van het Product, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op onze Website.
(b) OSW zal uitsluitend geretourneerde Producten vervangen indien:
(i) de Producten gebrekkig zijn en u de bepalingen van dit artikel 2.11 naleeft; of
(ii) OSW er schriftelijk mee instemt, naar eigen goeddunken, de teruggave van de Producten te aanvaarden.
(c) U aanvaardt elk risico van verlies, diefstal of beschadigde goederen tijdens het vervoer en wij raden u daarom aan een vervoersverzekering af te sluiten bij uw vervoerder. OSW is niet verantwoordelijk voor pakketten die tijdens het vervoer verloren zijn gegaan of beschadigd zijn geraakt.
(d) Indien wij hebben ingestemd met vervanging of restitutie van (al dan niet gebrekkige) Producten, dient u binnen twee (2) weken na levering van de Producten (tenzij anders aangegeven door OSW):
(i) de Producten in hun originele verpakking te verpakken, inclusief eventuele accessoires, handleidingen, documentatie of registratie die met het Product worden verzonden of geleverd;
(ii) de Producten per koerier of in persoon in de oorspronkelijke staat aan OSW te retourneren, waarbij de oorspronkelijke staat betekent dat de Producten geen schade hebben geleden en niet zijn gemonteerd of geïnstalleerd; en
(iii) alle kosten te dragen die verband houden met het retourneren van het Product aan OSW.
(e) Indien OSW na inspectie van mening is dat de Producten defect zijn of, naar eigen goeddunken, ermee instemt de Producten te accepteren, kan OSW een vervanging van de Producten of een terugbetaling verstrekken.
(f) U heeft geen recht op restitutie of vervanging op grond van dit artikel 2.11, indien Producten zijn beschadigd na levering, of indien er een poging is gedaan om het Product te wijzigen op een wijze die niet door OSW is geautoriseerd. Alle Producten dienen in originele staat te worden geretourneerd. Alle porti- en verzekeringskosten zijn voor uw rekening. Eventuele op de oorspronkelijke order betaalde vracht- of bezorgkosten worden niet gerestitueerd.
(g) Indien de Producten naar keuze van OSW worden terugbetaald, kan OSW u aanvullende herbevoorradingskosten in rekening brengen van 3% van de totale aankoopprijs van de geretourneerde Producten.
3. Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op de Website en de door OSW geleverde Producten of Diensten zijn en blijven eigendom van OSW of haar derden-licentiegevers, voor zover deze rechten niet (mede) aan de fabrikanten toekomen. U dient al datgene te doen wat OSW redelijkerwijs verlangt om het recht, de eigendom en het belang van OSW in en op onze intellectuele eigendomsrechten te vervolmaken. Bij het gebruik van onze Website dient u zich in redelijkheid in te spannen om inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten te voorkomen en dient u een eventuele inbreuk die u ter kennis komt onmiddellijk aan ons te melden.
4. Beëindiging of opschorting
(a) Wij kunnen uw Account en/of toegang tot onze Producten en Diensten te allen tijde geheel naar eigen inzicht annuleren of opschorten indien:
(i) u een wezenlijke inbreuk pleegt op enige overeenkomst met ons (met inbegrip van deze Voorwaarden) en (indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is) u nalaat die inbreuk te herstellen binnen 14 dagen nadat u daartoe schriftelijk bent gesommeerd;
(ii) u herhaaldelijk inbreuk maakt op een overeenkomst met ons (met inbegrip van deze Voorwaarden), zodanig dat het redelijkerwijs gerechtvaardigd is te menen dat uw gedrag niet strookt met uw intentie of uw vermogen om een dergelijke overeenkomst uit te voeren;
(iii) u insolvent bent of dreigt te worden.
(b) Indien uw toegang tot uw Account en/of Diensten wordt beëindigd op grond van artikel 4(a):
(i) dient u ons onmiddellijk alle bedragen te betalen die u aan ons verschuldigd bent of die anderszins betrekking hebben op tot de datum van beëindiging geleverde Producten of Diensten; en
(ii) wordt elke toegang tot uw Account en licenties die op grond van deze Voorwaarden worden verleend onmiddellijk beëindigd.
5. Overmacht
(a) OSW is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs niet voor risico van OSW behoren te komen, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, wordt verstaan te late of onjuiste levering door toeleveranciers of transporteurs van OSW, vertraging ten gevolge van verkeerssituaties, overheidsmaatregelen, brand, waterschade, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in hard- en software, storingen in internet of in e-mail verkeer, ziekte van bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken personen, vernieling van eigendommen van OSW, diefstal, stakingen en bedrijfsstoringen.
(b) In geval van overmacht aan de zijde van OSW worden haar leverings- en andere verplichtingen opgeschort. OSW is in dit geval bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.
(c) Indien OSW bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk bij u in rekening te brengen.
6. Beperking aansprakelijkheid; productgarantie
(a) Productbeschrijvingen of ander materiaal dat op de Website wordt getoond, worden verstrekt zonder enige waarborg, voorwaarde of garantie met betrekking tot de juistheid ervan.
(b) OSW is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met enige overeenkomst met ons (met inbegrip van deze Voorwaarden) of enige goederen of diensten die door OSW worden geleverd of die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of prestaties van de Website of de Gelinkte Sites en op die sites geplaatste materialen, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van OSW.
(c) Voor producten die door OSW worden verkocht, geldt alleen de door de fabrikant gegeven garantie. Alle andere uitdrukkelijke of impliciete verklaringen en garanties zijn, voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, uitgesloten. Indien enige wet een voorwaarde, garantie of waarborg in deze Voorwaarden impliceert die niet rechtmatig kan worden uitgesloten, dan is de aansprakelijkheid van OSW, voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, voor schending van die niet-uitsluitbare voorwaarde, garantie of waarborg, naar keuze van OSW beperkt tot:
(i) in geval van goederen, hun vervanging of de levering van gelijkwaardige goederen of de reparatie daarvan; en
(ii) in geval van diensten, het opnieuw verrichten van de diensten of de betaling van de kosten om deze opnieuw te laten leveren.
(d) in geen geval is OSW aansprakelijk voor indirecte schade geleden door u of uw klanten of derden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, eventuele gevolgschade, schade als gevolg van bedrijfsverstoring, letselschade, winstderving, en schade aan goodwill of reputatie.
7. Vrijwaring
U vrijwaart OSW, onze bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers met betrekking tot alle aansprakelijkheid, verliezen, vorderingen en onkosten die voortvloeien uit of verband houden met:
(a) elk onbevoegd gebruik van uw Account.
(b) elk gebruik door u of uw Personeel van de Website;
(c) elke vordering van u, uw Personeel of derden in verband met door OSW aan u geleverde Producten; en
(d) elke claim dat alle informatie die u ons verstrekt of welke u uploadt of beschikbaar stelt op de Website, en het gebruik, de opslag, de reproductie of de communicatie ervan inbreuk maakt op de rechten van een ander.
8. Aanvaardbaar gebruik
U dient op rechtmatige en ethische wijze gebruik te maken van onze Diensten, de Website en de hostinginfrastructuur en ervoor te zorgen dat uw Personeel hetzelfde doet. Zonder af te doen aan de algemene strekking van dit artikel 8:
(a) dient u de Diensten en de Website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
(b) mag u geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(c) dient u gebruik te maken van commercieel beschikbare antivirussoftware op elk apparaat dat verbinding maakt met onze Website;
(d) dient u zich te houden aan een instructie van ons om materiaal te verwijderen of te wissen waarvan wij denken dat daarmee deze Voorwaarden worden geschonden of welke het gevolg is van onze rechtmatige opdracht om content te verwijderen;
(e) dient u geen kopie of frame te maken van enig deel van de Website;
(f) is het u niet toegestaan enige kennisgeving van auteursrecht of eigendom te wijzigen of te verwijderen van materiaal dat is gedownload van de Website of enige andere site die als onderdeel van de Diensten toegankelijk is;
(g) mag u geen materiaal laden of publiceren dat:
(i) virussen, trojan horses, wormen of andere programma's bevat die een nadelig effect hebben op onze Website of Diensten, de hostinginfrastructuur of het internet;
(ii) de integriteit en veiligheid van de Website of Diensten, de hostinginfrastructuur, het internet of andere gebruikers van de Website of Diensten en hun systemen bedreigt; of
(iii) bedreigend, beledigend of aanstootgevend is, enig persoon in gevaar brengt, of op onrechtmatige wijze discriminatoir of immoreel is.
9. Privacy
(a) Elke partij dient zich te houden aan alle toepasselijke privacywetgeving met betrekking tot het gebruik en de omgang met informatie die aan de Website wordt verstrekt of daarvan is verkregen, of anderszins is verzameld door OSW, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en eventuele aanvullende regelgeving zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
(b) Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van ons privacybeleid dat beschikbaar is op onze Website. Alle informatie die wij over u verzamelen zal uitsluitend worden gebruikt, verwerkt en bekendgemaakt in overeenstemming met ons privacybeleid.
10. Gelinkte Sites
De Website kan links bevatten naar andere websites (Gelinkte Sites), die niet door ons worden beheerd, waaronder die van onze partners. Wij hebben geen controle over de Gelinkte Sites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze sites. Uw gebruik van de Gelinkte Sites is onderworpen aan de voorwaarden die op elk van die sites zijn opgenomen
11. Wijzigingen van voorwaarden
OSW behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zijn van toepassing op nieuw te sluiten overeenkomsten en niet op reeds gesloten overeenkomsten.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle rechtsbetrekkingen tussen OSW en u worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.
13. Ongeldigheid
Indien een deel van de Voorwaarden niet afdwingbaar is, wordt de afdwingbaarheid van enig ander deel van de Voorwaarden niet aangetast en blijven alle overige bepalingen volledig van kracht.
14. Communicatie
Indien u schriftelijk contact met ons wilt opnemen, of indien een voorwaarde in deze Voorwaarden vereist dat u ons schriftelijk in kennis stelt, kunt u een e-mail aan ons sturen. Wij zullen de ontvangst bevestigen door schriftelijk contact met u op te nemen, doorgaans per e-mail. Wanneer wij contact met u willen opnemen of u een schriftelijke kennisgeving willen doen, doen wij dit per e-mail of per gefrankeerde post aan het adres dat u aan ons heeft verstrekt of bevestigd.
15. Definities
In deze Voorwaarden hebben onderstaande termen de volgende betekenis, tenzij uit de context anders blijkt:
(a)Account betekent een online account bij OSW.
(b)Diensten betekent het geven van advies en/of andere diensten die door OSW via de Website of anderszins worden geleverd.
(c)Gelinkte Sites heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 10;
(d)Kooporder heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1(a).
(e)OSW of wij / ons / onze verwijst naar OSW Netherlands B.V., gevestigd aan de Boeingavenue 215, 1119 PD Schiphol-Rijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 86181149.
(f)Personeel betekent, met betrekking tot een partij, enige van haar werknemers, adviseurs, leveranciers, onderaannemers of vertegenwoordigers.
(g)Product betekent zonne-energieproducten en bijbehorende accessoires die door OSW worden verkocht.
(h)Verkooporder heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.1(d).
(i)Vervangingsverzoek heeft de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 2.5;
(j)Voorwaarden betekent deze verkoopvoorwaarden.
(k)Website betekent elke website die door OSW wordt beheerd voor de verkoop van Producten en/of de levering van Diensten, met inbegrip van www.onestopwarehouse.com.
(l)u betekent een (rechts)persoon die een Kooporder plaatst of toegang krijgt tot de Website.
Download a copy of this terms & conditions (PDF)

Cookie

We willen u graag meer informatie geven over de cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken.

Naast cookies en vergelijkbare technologieën die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website en het leveren van producten/diensten aan u, maken wij ook gebruik van niet-essentiële cookies (zoals analytische en tracking-cookies) voor het verzamelen van informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken.

Meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in ons cookiebeleid.

Zie voor meer informatie ons privacybeleid en cookiebeleid.

ALLE ACCEPTEREN ALLE WEIGEREN

Iconclose