OGÓLNE WARUNKI UMOWY
OSW POLAND SP. Z O.O.

1. Definicje.

Na potrzeby Warunków przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

(a)Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta z Platformy i zawiera Umowę z OSW;

(b)Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze OSW Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

(c)Konto – Konto Klienta, które może być założone na Platformie i wykorzystywane do nabywania Produktów w ramach Platformy,

(d)Materiały – wszelkie karty Produktów, certyfikaty, karty gwarancyjne, karty produktowe, instrukcje instalacji, podręczniki użytkownika i inne materiały związane z Produktami, które zostały udostępnione Klientowi na Platformie,

(e)OSW – OSW Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000978910, posługująca się numerem NIP: 5273007920, kapitał zakładowy: 5.000 zł;

(f)Platforma – platforma internetowa pod nazwą „One Stop Warehouse”, działająca pod adresem internetowym https://www.onestopwarehouse.com/pl/,

(g)Polityka prywatności – informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, dostępne pod adresem internetowym http://osw.energy/pl/privacy_policy,

(h)Produkty – wszelkie produkty solarne i powiązane z nimi akcesoria, dostępne na Platformie, które mogą być przedmiotem sprzedaży na rzecz Klienta;

(i)Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z OSW bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego,

(j)Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy Usług Elektronicznych lub sprzedaży Produktów oferowanych na Platformie,

(k)Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez OSW na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy, w tym usługi związane z założeniem i utrzymywaniem Konta;

(l)Warunki – Ogólne Warunki Umowy OSW Poland Sp. z o.o., dostępne pod adresem internetowym http://osw.energy/pl/terms_and_conditions,

(m)Zamówienie – oferta Klienta dotycząca nabycia określonego Produktu dostępnego na Platformie.

2. Postanowienia wstępne.

(i)OSW jest dostawcą i dystrybutorem produktów fotowoltaicznych oraz powiązanych usług na terenie Polski.

(ii)Za pośrednictwem Platformy OSW zapewnia Klientowi możliwość zawarcia Umowy dotyczącej sprzedaży Produktów dostępnych na Platformie, dostarczenia treści cyfrowych w postaci Materiałów, jak również możliwość korzystania z Usług Elektronicznych dostępnych na Platformie.

(iii)OSW nie prowadzi sprzedaży na rzecz Klientów będących Konsumentami. W przypadku stwierdzenia, że Konsument zamierza złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę, OSW może na każdym etapie odmówić przyjęcia Zamówienia do realizacji, a w przypadku zawarcia Umowy przez Konsumenta — odstąpić od takiej Umowy ze skutkiem następującym.

(iv)Warunki określają zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki OSW i Klientów.

(v)Rejestrując Konto, składając Zamówienie na Produkty lub w inny sposób uzyskując dostęp do Usług Elektronicznych, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Warunki oraz Politykę prywatności.

(vi)Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

(i)dostęp do Internetu,

(ii)standardowy system operacyjny,

(iii)standardowa przeglądarka internetowa,

(iv)posiadanie aktywnego adresu e-mail.

(vii)Klient nie może dokonać zakupu na Platformie anonimowo ani pod pseudonimem.

(viii)Zakazane jest podczas korzystania z Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na Platformie, jak również korzystanie z Platformy z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

(ix)Jeżeli Klient zawiera Umowę w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wyposażonej w zdolność prawną, składając Zamówienie potwierdza, że jest należycie umocowany do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu. W przypadku, gdy Klient zawrze Umowę bez należytego umocowania, OSW może dochodzić roszczeń z tym związanych od Klienta.

3. Usługi Elektroniczne

(a)Za pośrednictwem Platformy OSW świadczy na rzecz Klienta Usługi Elektroniczne.

(b)Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Klienta przez OSW jest umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia na potrzeby zawarcia z OSW Umowy dotyczącej Produktów. Złożenie Zamówienia nie jest możliwe bez uprzedniego założenia Konta i zatwierdzenia go przez OSW.

(c)Jeżeli Klient zdecyduje się założyć Konto na Platformie, OSW świadczy również na rzecz Klienta Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta na Platformie. Na koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego Zamówień. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

(d)Założenie Konta na Platformie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Platformy, formularza rejestracyjnego. Aby Klient mógł składać Zamówienie, OSW musi najpierw aktywować odpowiednie funkcjonalności Konta, przy czym aktywacja funkcjonalności Konta nastąpi najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przesłania formularza rejestracyjnego. OSW może odmówić aktywacji funkcjonalności Konta w przypadku, gdy:

(i)poprzednie Konto zostało usunięte przez OSW na skutek naruszenia Warunków;

(ii)Klient pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek należności na rzecz OSW;

(iii)w formularzu rejestracyjnym zostały podane nieprawidłowe dane;

(iv)w formularzu rejestracyjnym podano numer identyfikacji podatkowej (NIP), który jest nieaktywny w rejestrze CEiDG, KRS lub VIES;

(e)OSW może zawiesić lub usunąć Konto w przypadku:

(i)naruszenia przez Klienta postanowień Warunków, w szczególności w zakresie zakazu dostarczania treści bezprawnych lub korzystania z Platformy z naruszeniem obowiązującego prawa;

(ii)pozostawania przez Klienta w opóźnieniu z zapłatą na rzecz OSW;

(iii)podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych;

(iv)podszywania się przez Klienta pod jakąkolwiek osobę trzecią;

(v)braku umocowania Klienta do działania w imieniu podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną;

(vi)naruszania praw własności intelektualnej przez Klienta.

(f)Klient może w każdej chwili usunąć Konto, przesyłając stosowne żądanie do OSW. Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem Konta.

(g)Jeżeli Klient zapisze się do newslettera, OSW świadczy na rzecz Klienta Usługę Elektroniczną związaną z przesyłaniem informacji handlowych. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link na końcu wiadomości.

(h)Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy dotyczące sprzedaży Produktów. Materiały dostępne na Platformie są dostarczane nieodpłatnie, chyba że z informacji zamieszczonych przy Materiałach wyraźnie wynika inaczej.

(i)W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Platformy OSW podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

(j)OSW podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Klient powinien poinformować OSW o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.

(k)Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@onestopwarehouse.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. OSW będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Produkty

(a)OSW dokłada wszelkich starań, aby opisy i specyfikacje Produktów zamieszczone na Platformie były dokładne i rzetelne. Klient przyjmuje jednak do wiadomości, że zdjęcia, rysunki, ilustracje, wagi, wymiary oraz wszelkie inne dane towarzyszące, związane lub podane w ofercie, literaturze opisowej lub katalogu opierają się na informacjach dostarczonych przez producentów i dostawców, w związku z czym OSW nie może zagwarantować, że opisy i specyfikacje w każdym przypadku są dokładne, wolne od błędów lub pominięć.

(b)W zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie dane dotyczące wydajności podane przez OSW lub jej dostawców i producentów mają jedynie charakter szacunkowy, a OSW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niespełnienie przez Produkty takich danych dotyczących wydajności.

(c)W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek omyłek, nieścisłości lub innych braków w opisie lub specyfikacji Produktu OSW zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich niezbędnych zmian w opisach lub specyfikacjach Produktów.

5. Składanie Zamówienia

(a)Klient może złożyć Zamówienie wyłącznie jako zarejestrowany użytkownik.

(b)Zarejestrowanym użytkownikiem jest Klient, który posiada Konto na Platformie. Klient może założyć Konto z poziomu Platformy, przy czym warunkiem złożenia Zamówienia jest aktywacja funkcjonalności Konta przez OSW zgodnie z pkt 3(d) Warunków.

(c)Produkty oraz informacje dostępne na Platformie nie stanowią oferty OSW, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy dotyczącej Produktów. OSW dokłada starań, aby informacje dotyczące Produktów, stanów magazynowych i dostępności Produktów były stale aktualizowane.

(d)Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza Zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka Produktów interesujących Klienta. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Na etapie składania Zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych Produktów oraz wybór metody płatności za Produkty. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Warunków, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Warunków Klient może skontaktować się z OSW.

(e)Po kliknięciu w przycisk finalizujący Zamówienie Klient otrzyma potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.

(f)Po otrzymaniu Zamówienia OSW zweryfikuje, czy jest w stanie dostarczyć Klientowi wszystkie oczekiwane przez niego Produkty. W przypadku, gdy OSW jest w stanie zrealizować Zamówienie zgodnie z jego treścią, najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni przesyła potwierdzenie przyjęcie Zamówienia do realizacji (np. poprzez wiadomość e-mail o zmianie statusu Zamówienia). W takiej sytuacji Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Klientowi powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

(g)W przypadku, gdy:

(i)w terminie, o którym mowa w pkt f), OSW nie potwierdzi przyjęcia Zamówienia do realizacji lub

(ii)w terminie, o którym mowa w pkt f), prześle powiadomienie o odmowie przyjęcia Zamówienia do realizacji (np. poprzez wiadomość e-mail o zmianie statusu Zamówienia) oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać, a Umowa nie zostaje zawarta.

(h)W formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. OSW zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości OSW co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach OSW. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających OSW na podjęcie kontaktu z Klientem OSW udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

(i)Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast OSW nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z lit. h).

6. Cena

(a)Z tytułu sprzedaży Produktów Klient jest zobowiązany zapłacić OSW cenę wskazaną na stronie Produktu, dostępnej na Platformie — z zastrzeżeniem poniższych punktów. Klientowi nie przysługuje prawo anulowania Zamówienia po zawarciu Umowy, z zastrzeżeniem praw PNPK, o których mowa w pkt 16.

(b)Ceny Produktów są ustalane z uwzględnieniem aktualnych cen rynkowych, w związku z czym OSW zastrzega sobie prawo aktualizowania cen Produktów zgodnie z warunkami cenowymi dostawców.

(c)OSW dokłada starań, aby wszystkie ceny wskazane na stronach Produktów były aktualne i rzetelne. Klient przyjmuje jednak do wiadomości, że w przypadku, gdy na stronie Produktu znajduje się błędna cena (np. w postaci 0 zł), a Klient złoży Zamówienie z błędną ceną, OSW ma prawo odmówić realizacji takiego Zamówienia oraz zaproponować Klientowi realizację Zamówienia zgodnie z prawidłową ceną. Jeżeli Klient nie zaakceptuje prawidłowej ceny Produktu, OSW odmawia przyjęcia Zamówienia do realizacji, a Umowa nie zostaje zawarta.

(d)W przypadku, gdy pomiędzy zawarciem Umowy a dostarczeniem Produktów Klientowi nastąpi jakakolwiek zmiana ceny Produktu (w szczególności na skutek zmiany ceny przez dostawców, z powodu zmian rynkowych i walutowych, na które OSW nie mam wpływu itp.), OSW poinformuje Klienta o zaistniałej zmianie ceny. W takiej sytuacji Klient może:

(i)zaakceptować zmianę ceny oraz nabyć Produkt za zmienioną cenę — w takim przypadku Umowa jest wykonywana zgodnie z jej treścią, z uwzględnieniem zmiany ceny lub

(ii)odmówić akceptacji zmienionej ceny oraz zrezygnować z zakupu Produktu — w takim przypadku Umowa wygasa, a OSW jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Produktu Klientowi.

(e)Ceny Produktów są wyrażone w polskich złotych.

(f)Wszystkie ceny Produktów podane na Platformie są cenami netto, do których OSW dolicza podatek od towarów i usług, o ile przepisy prawa podatkowego nakazują mu doliczenie tego podatku.

(g)W przypadku sprzedaży zagranicznej Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty celne, importowe lub inne należności publicznoprawne związane ze sprzedażą i importem Produktów do kraju, do którego Produkty są dostarczane zgodnie z Umową.

7. Płatność

(a)Dostępne metody dostawy Produktów opisane są na Platformie oraz prezentowane Klientowi na etapie składania Zamówienia. Koszt dostawy Produktów ponosi Klient, chyba że OSW na Platformie wyraźnie wskaże inaczej.

(b)Dostępne metody płatności za Zamówienie opisane są na Platformie oraz prezentowane Klientowi na etapie składania Zamówienia.

(c)Klient w celu dokonania płatności może w szczególności:

(i)zapłacić gotówką przy odbiorze przesyłki — osobiście lub od kuriera;

(ii)dokonać przelewu na rachunek bankowy OSW;

(iii)dokonać płatności za pośrednictwem operatorów szybkich płatności, o których mowa w lit. d);

(iv)dokonać płatności za pomocą kart kredytowych, o których mowa w lit. e).

(d)W odniesieniu do metod szybkich płatności OSW informuje, że:

(i)Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).

(ii)Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

(iii)Płatności elektroniczne PayU obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

(e)W odniesieniu do kart kredytowych OSW informuje, że akceptuje następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

(f)Jeżeli Strony indywidualnie nie uzgodnią inaczej, Klient jest zobowiązany opłacić Zamówienie najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji — z wyjątkiem przesyłki za pobraniem. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona płatności, OSW przyjmuje, że Klient jednostronnie zrezygnował z nabycia Produktów, a Umowa wygasa.

(g)OSW doręczy Klientowi fakturę na adres elektroniczny wskazany przez Klienta. Klient ma obowiązek sprawdzania wszystkich faktur i niezwłocznego poinformowania OSW o wszelkich błędach lub brakach. W przypadku braku informacji od Klienta, że faktura zawiera błędy lub pominięcia, faktura może zostać uznana przez OSW za zaakceptowaną przez Klienta.

(h)Klient nie może dokonywać potrącenia wierzytelności OSW z wierzytelnościami Klienta przysługującymi mu wobec OSW.

8. Dostawa

(a)Realizacja Umowy obejmującej Produkty co do zasady następuje poprzez wysyłkę zakupionych Produktów na adres podany przez Klienta, chyba że Klient zadeklarował odbiór osobisty Produktów lub we własnym zakresie zamówił transport Produktów.

(b)W przypadku, gdy transport Produktów zapewnia Klient, OSW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania związane z transportem Produktów, a w szczególności za opóźnienia w odbiorze lub dostawie Produktów.

(c)Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 3 (słownie: trzech) dni chyba, że co innego wynika z opisu Produktu na Platformie (np. poprzez wskazanie, że dostawa Produktów nastąpi w terminie X dni).

(d)Jeżeli OSW z przyczyn od siebie niezależnych, np. z winy dostawcy, nie będzie w stanie dotrzymać terminu dostawy, niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. Strony są zobowiązane uzgodnić nowy termin wydania Produktu Klientowi, nie dłuższy niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni, chyba że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie tego okresu.

(e)Jeżeli Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny (lub zaliczki na poczet ceny) albo innych kosztów, do poniesienia których jest zobowiązany, np. kosztów wysyłki, przed wydaniem Produktu, OSW jest uprawniony do wstrzymania się z realizacją Umowy do czasu uregulowania wszystkich należności przez Klienta.

(f)Jeśli Klient zamierza odebrać Produkt osobiście, jest zobowiązany powiadomić OSW na 3 godziny robocze przed ustaloną godziną odbioru w dniu odbioru. Przed odebraniem Produktów należy okazać OSW dowód zakupu.

(g)W przypadku dostawy kurierskiej OSW poinformuje Klienta o przygotowaniu Produktu do wysyłki oraz przekazaniu przesyłki przewoźnikowi. Dokładny termin dostarczenia Produktu określa przewoźnik — chyba że przewoźnik umożliwia Klientowi dokładne określenie daty i godziny dostarczenia przesyłki. Jeżeli przewoźnik udostępnia taką funkcjonalność, OSW przekaże Klientowi dane potrzebne do monitorowania transportu Produktu — w szczególności link do strony internetowej przewoźnika lub do aplikacji przewoźnika.

(h)W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, trudnych do przewidzenia w chwili uzgadniania terminu dostarczenia przesyłki (np. trudne warunki atmosferyczne, działania lub zaniechania osób trzecich) terminy określone w lit. f) mogą ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody w doręczeniu przesyłki.

(i)W przypadku odmowy odbioru Produktu przez Klienta OSW jest uprawniony do dostarczenia go do miejsca wysyłki, wskazanego przez Klienta, na koszt i ryzyko Klienta.

(j)W przypadku nieodebrania Produktu lub odmowy odebrania Produktu przez Klienta oraz jego ewentualnym zwróceniu OSW:

(i)Klient jest zobowiązany naprawić OSW szkodę, jaką poniósł OSW na skutek nieodebrania Produktu, np. w postaci kosztów wysyłki, które pokrył OSW;

(ii)OSW wyznacza Klientowi termin na ponowny odbiór Produktu, nie dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni — po jego bezskutecznym upływie OSW jest uprawniony do dokonania sprzedaży Produktu na rzecz osoby trzeciej, a Klientowi przestaje przysługiwać prawo do wydania Produktu przez OSW.

(k)Nieodebranie produktu lub odmowa odbioru Produktu przez Klienta w żaden sposób nie wpływa na prawo OSW do otrzymania ceny w pełnej wysokości oraz prawo do żądania zapłaty przez Klienta innych należności.

(l)W przypadku Umowy obejmującej większą liczbę Produktów OSW może dostarczać Produkty partiami, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Klientem. W przypadku, gdy przedmiot sprzedaży będzie dostarczany Klientowi przez OSW w częściach (np. na skutek dostępności Produktów w różnych terminach itp.), postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do każdej części osobno.

(m)Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Klienta lub wydania Produktu Klientowi osobiście lub wskazanej przez niego osobie.

9. Uszkodzenia w transporcie

(a)Korzyści i ciężary związane z Produktem, niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub zniszczenia, jak również odpowiedzialność i wszelkie ryzyka związane z Produktem przechodzą na Klienta z chwilą:

(i)wydania Produktu Klientowi lub osobie trzeciej dokonującej odbioru w imieniu Klienta — w przypadku bezpośredniego odbioru przez Klienta;

(ii)wydania przesyłki przewoźnikowi — w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika;

(iii)upływu terminu przewidzianego na odbiór Produktu przez Klienta — w przypadku nieodebrania Produktu lub odmowy odebrania Produktu przez Klienta.

(b)W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem przewoźnika Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki w obecności przewoźnika, a w szczególności stwierdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona lub niekompletna. W przypadku, gdy Klient nie dokona sprawdzenia stanu przesyłki, nie przysługują mu uprawnienia związane z uszkodzeniem przesyłki w transporcie, w szczególności prawo żądania odszkodowania od przewoźnika zgodnie z prawem przewozowym. Odbiór Produktu przez Klienta zostanie potwierdzony podpisaniem listu przewozowego (lub innego dokumentu potwierdzającego, który jest stosowany przez przewoźnika), sporządzonym w formie pisemnej lub dokumentowej.

10. Przejście własności

Własność Produktów przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty ceny na rzecz OSW oraz uregulowania wszelkich pozostałych należności.

11. Przechowywanie

OSW może, według własnego uznania, wyrazić zgodę na przechowywanie Produktów w imieniu Klienta, na jego pisemną prośbę. Klient zgadza się, że Produkty przechowywane w magazynie OSW w jego imieniu są przechowywane wyłącznie na jego własne ryzyko, a OSW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty spowodowane przez Produkty przechowywane w magazynie OSW.

12. Własność intelektualna

(a)Produkty lub ich części, a w szczególności programy komputerowe, instrukcje, dokumenty, a także wszystkie materiały wykorzystane przez OSW (np. layout, logo itp.) oraz zamieszczone Materiały, mogą stanowić dobra niematerialne podlegające ochronie wynikającej z przepisów prawa własności intelektualnej, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi”. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z korzystaniem z Dóbr Niematerialnych, przed rozpoczęciem korzystania z tych Dóbr Niematerialnych, Klient jest zobowiązany zwrócić się do OSW o wyjaśnienie wskazanych wątpliwości.

(b)Uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej może być OSW, producent lub inna osoba trzecia.

(c)Klient zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących OSW, producentowi lub innej osobie trzeciej przez cały okres trwania Umowy oraz po ich zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej odpowiednich przepisach prawa.

(d)Zasady udzielania licencji na korzystanie z Dóbr Niematerialnych, do których prawa przysługują producentowi lub innej osobie trzeciej, określa producent lub inna osoba trzecia. OSW nie posiada wpływu na zasady udzielania licencji przez te podmioty.

(e)Sprzedaż Produktu przez OSW na rzecz Klienta nie powoduje udzielenia jakiejkolwiek licencji przez OSW w odniesieniu do Produktu lub jego części, do którego prawa własności intelektualnej przysługują producentowi lub innej osobie trzeciej.

(f)Brak udzielenia licencji przez producenta lub inną osobę trzecią albo udzielenie jej w zakresie węższym niż to wynika z potrzeb Klienta, jak również zmiana, wygaśnięcie lub cofnięcie licencji przez producenta lub inną osobę trzecią nie może stanowić podstawy roszczeń Klienta wobec OSW.

(g)Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku, bezwzględnie zabrania się Klientowi bez uprzedniej zgody OSW:

(i)trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych należących do OSW, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

(ii)wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych należących do OSW;

(iii)stosowania Dóbr Niematerialnych należących do OSW i ich części, fragmentów lub wersji w innym utworze, szczególnie oprogramowaniu;

(iv)tworzenia oprogramowania podobnego do oprogramowania używanego przez OSW, które mogłoby stanowić opracowanie takiego oprogramowania;

(v)odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

(vi)odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych należących do OSW, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;

(vii)dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych należących do OSW, na rzecz osób trzecich.

(h)OSW może zawrzeć z Klientem odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Klienta z Dóbr Niematerialnych należących do OSW (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się logo OSW itp.). W celu zawarcia takiej umowy Klient powinien zwrócić się do OSW z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując OSW w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Dóbr Niematerialnych należących do OSW, oraz o zakładanym czasie korzystania.

13. Cele promocyjne i reklamowe OSW

(a)W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi, OSW, na potrzeby celów promocyjnych i reklamowych związanych ze swoją działalnością, jest uprawniony do:

(i)używania należących do Klienta nazwy, adresu strony internetowej, logo niebędącego znakiem towarowym, znaków towarowych, jakie są zarejestrowane lub będą zarejestrowane w przyszłości na rzecz Klienta w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante lub w ramach dowolnego innego urzędu zagranicznego, którego właściwość obejmuje rejestrację znaków towarowych;

(ii)używania referencji udzielonych OSW przez Klienta.

(b)Cele promocyjne i reklamowe, o których mowa w ust. 1, obejmują przede wszystkim zamieszczenie informacji o nabywcach Produktów na stronach internetowych OSW, np. w zakładce „Nasi Klienci” (lub zakładce o podobnej nazwie), jak również zamieszczenie referencji, które są udzielane OSW przez Klientów.

(c)W związku z lit. a)-b) Klient niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie swojej nazwy, adresu strony internetowej, logo niebędącego znakiem towarowym, znaków towarowych we wszelkich kanałach reklamowych i promocyjnych OSW, w tym w materiałach drukowanych i na stronach internetowych OSW — na wszystkich polach eksploatacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów promocyjnych i reklamowych.

(d)Logo niebędące znakiem towarowym i znaki towarowe wykorzystywane przez OSW w zakresie opisanym muszą w pełni odpowiadać używanemu przez Klienta logu niebędącemu znakiem towarowym i znakom towarowym, w szczególności w zakresie ich treści (brzmienia), koloru, kształtu, proporcji, pola ochronnego, czcionki itd. Nadto treść, forma, ton i wydźwięk jakiejkolwiek komunikacji reklamowej lub promocyjnej, jak i używane obrazy, muszą być odpowiednio zaadaptowane do charakterystyki poszczególnego typu kanału promocyjnego i reklamowego.

(e)Udzielenie OSW referencji przez Klienta jest przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami, w szczególności w zakresie treści referencji oraz wskazania osoby udzielającej referencji.

(f)W przypadku, gdy udzielenie OSW referencji przez Klienta wymaga korzystania z utworu dostarczonego przez Klienta, OSW jest uprawniony do korzystania z tego utworu — na wszystkich polach eksploatacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów promocyjnych i reklamowych.

14. Odpowiedzialność za wady

(a)Rękojmia z tytułu wad fizycznych i prawnych Produktów zostaje wyłączona.

(b)W miejsce rękojmi Klientowi przysługuje gwarancja, która jest udzielana przez producenta (gwaranta) w odniesieniu do danego Produktu. OSW w żadnym przypadku nie udziela gwarancji we własnym imieniu i nie jest podmiotem zobowiązanym do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Klienta z tytułu gwarancji.

(c)Rodzaje gwarancji, okres, na jaki jest udzielana, oraz uprawnienia, jakie przysługują Klientowi z tytułu gwarancji, określa producent.

(d)OSW informuje Klienta, że przyznanie gwarancji lub rozszerzenie gwarancji przez danego Producenta może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu — w wysokości ustalonej przez producenta.

(e)OSW zobowiązuje się udzielić Klientowi niezbędnej pomocy przy uzyskaniu gwarancji producenta, w szczególności poprzez przedstawienie oferty gwarancji danego Producenta oraz przedstawienie warunków, na jakich usługi gwarancyjne są świadczone przez producenta.

(f)W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z producentem.

(g)OSW nie bierze udziału w wykonywaniu gwarancji przez producenta, w związku z czym OSW jest uprawniony do odmowy przyjęcia Produktu od Klienta w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych przez producenta.

(h)OSW nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie uprawnień gwarancyjnych przez producenta, a w szczególności za odmowę spełnienia świadczeń na rzecz Klienta.

15. Odpowiedzialność

(a)Klient ponosi odpowiedzialność wobec OSW za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za:

(i)brak poinformowania OSW przed zawarciem Umowy o przysługiwaniu Klientowi statusu Konsumenta;

(ii)brak terminowego uiszczania ceny oraz innych należności na rzecz OSW;

(iii)bezzasadną odmowę odbioru lub opóźnienie w odbiorze Produktu;

(iv)brak współdziałania lub niewłaściwe współdziałanie przy zawieraniu lub wykonywaniu Umowy;

(v)naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących OSW, producentowi lub innej osobie trzeciej.

(b)Ponadto Klient może ponosić odpowiedzialność deliktową wobec osób trzecich, o ile działania lub zaniechania Klienta spowodowały szkodę po stronie osób trzecich.

(c)W zakresie opisanym w ust. 1-2 oraz z uwzględnieniem istniejących przepisów z zakresu odpowiedzialności cywilnej Klient ponosi odpowiedzialność również za:

(i)działania i zaniechania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części,

(ii)działania i zaniechania osób trzecich powodujące szkodę, jeżeli działania lub zaniechania osób trzecich były bezpośrednim następstwem działań i zaniechań Kupującego lub osób, o których mowa w lit. i), i nie może się z tej odpowiedzialności zwolnić, wskazując osobę trzecią jako wyłącznie zobowiązaną wobec OSW lub osoby trzeciej, która doznała szkody.

(d)W przypadku poniesienia przez OSW szkody, rozumianej jako rzeczywista strata lub utracone korzyści w rozumieniu art. 361 k.c., w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, OSW jest uprawniony do żądania od Klienta w szczególności zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów, jakie poniósł w związku z działaniem lub zaniechaniem Klienta lub osoby, o której mowa w lit. c), przede wszystkim kosztów obsługi prawnej, obsługi informatycznej oraz obsługi transportowej.

(e)W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec OSW z tytułu działań lub zaniechań Klienta lub osoby, o której mowa w lit. c), pozostających w związku z Umową, Klient zwalnia OSW z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także jest zobowiązany pokryć wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł OSW w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.

(f)Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Warunków OSW nie ponosi odpowiedzialności za:

(i)skutki korzystania z Platformy;

(ii)nieprzydatność Produktów do celów założonych przez Klienta;

(iii)nieprawidłowe działanie Produktów lub ich części z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby trzeciej;

(iv)skutki używania Produktów przez Klienta lub osoby trzecie;

(v)skutki nieuprawnionej ingerencji w Produkty przez Klienta lub osoby trzecie;

(vi)uszkodzenia i awarie wynikłe z niewłaściwego korzystania z Produktów przez Klienta;

(vii)szkody wynikłe z opóźnienia w odbiorze Produktów;

(viii)działania i zaniechania przewoźnika dostarczającego Produkty;

(ix)utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki zawierającej Produkty — w przypadku, gdy przesyłka została utracona, uszkodzona lub zniszczona w transporcie, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi przewoźnik;

(x)szkody wynikłe ze wstrzymania się przez OSW z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta;

(xi)skutki nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Warunków;

(xii)podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych, w tym danych do faktury i danych kontaktowych;

(xiii)skutki siły wyższej;

(xiv)odstąpienie Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

(g)OSW nie odpowiada za szkody wywołane wadliwością Produktów z winy producenta, w szczególności w postaci wad fizycznych lub prawnych.

(h)OSW nie odpowiada za szkody w postaci utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 k.c.

(i)Całkowita odpowiedzialność OSW z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy zostaje ograniczona do szkody umyślnej.

(j)W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta Klientowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec OSW.

(k)Jakiekolwiek ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Warunkach nie dotyczą szkody, w odniesieniu do której zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie można wyłączyć lub ograniczyć.

16. Odstąpienie od Umowy przez PNPK

(a)PNPK, który zawarł ze OSW Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy dotyczącej Produktów bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów

(b)Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu PNPK nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

(i)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji PNPK lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(ii)w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

(c)Aby odstąpić od Umowy, PNPK musi poinformować OSW o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

(d)PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1, jednak nie jest to obowiązkowe.

(e)Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

(f)PNPK ma obowiązek zwrócić produkt OSW lub przekazać go osobie upoważnionej przez OSW do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że OSW zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

(g)PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

(h)W przypadku odstąpienia od Umowy OSW zwraca PNPK wszystkie otrzymane od PNPK płatności, w tym najtańszy dostępny na Platformie koszt dostarczenia Produktów (jeśli koszt pokrył PNPK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym OSW został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

(i)Jeżeli OSW nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od PNPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

(j)PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

17. Dane osobowe i pliki cookies

(a)Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób, z pomocą których Klient wykonuje Umowę (np. osób wskazanych do kontaktu), zostały przedstawione w Polityce prywatności.

(b)Klient zobowiązuje się przekazać Politykę prywatności swoim pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom i innym osobom przez siebie zatrudnionym, jeżeli przekaże OSW ich dane osobowe w celu wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami).

(c)Klient, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.

(d)Jeżeli Klient korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, OSW ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.

(e)W przypadku, gdy:

a)Klient nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w lit. b);

b)Klient bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu OSW poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Klient może zostać zobowiązany do naprawienia OSW szkody tym wywołanej — w szczególności poprzez zwrot Sprzedawcy wszelkich udokumentowanych kosztów, w tym kosztów administracyjnych kar pieniężnych.

18. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakakolwiek część Warunków jest niewykonalna, nieskuteczna lub niezgodna z obowiązującym prawem (w tym jakiekolwiek postanowienie, w którym OSW wyłącza lub ogranicza odpowiedzialność wobec Klienta), nie będzie to miało wpływu na wykonalność jakiejkolwiek innej części Warunków, a wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

19. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla zawieranych Umów jest prawo polskie.

20. Jurysdykcja

Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez OSW. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

21. Postanowienia końcowe

(a)OSW zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany na Platformie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

(b)OSW zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Warunkach. Do Umów zawartych przed zmianą Warunków stosuje się Warunki obowiązujące w dacie zawarcia Umowy.

(c)Warunki obowiązują od dnia 1.08.2022r..

(d)Wszystkie archiwalne wersje Warunków dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Warunków.

Pliki cookies

Przeglądając naszą stronę internetową w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) wyłącznie w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.Dzięki temu serwis internetowy OSW może być maksymalnie bezpieczny i wygodny.

Akceptuję

Iconclose